política de privacitat

Política de Privacitat

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades personals dels usuaris, que subministren a través dels formularis habilitats en el lloc web. Per mitjà d’esta política de privacitat [d’ara en avant, la política], informa els usuaris de www.metrovalencia.com, www.tramalicante.com, www.fgvalicante.com, www.fgv.es del tractament i usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es demanen en el web, a fi que decidisquen, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol•licitada.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal. És per això que, a fi de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest esta política de privacitat, i ens comprometem a garantir les exigències legals estipulades en la legislació espanyola, que s’aplique en la matèria.

Així, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà d’este document,

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA informa:

I. TITULARITAT DELS FITXERS

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, amb domicili en la partida de Xirivelleta, s/n, CP 46014 de València (Espanya), és titular de diferents fitxers que s’ha inscrit en el RGPD dependent del AEPD i que poden consultar-se en el web: http://www.agpd.es
En concret les dades demanades a través d’este web s’incorporen al fitxer CLIENTS, al qual s’aplicarà esta política de privacitat.

II. ARREPLEGADA I TRACTAMENT

El fitxer CLIENTS té com a principals característiques les següents:

A. Finalitat

La finalitat de l’arreplegada i incorporació de les dades a l’esmentat fitxer consistix:
a. Com a fi general, permetre la gestió de clients o usuaris dels servicis de FGV.
b. En particular, respecte a l’arreplegada de dades personals en els formularis electrònics del lloc web, la finalitat és poder oferir informació d’interés al client o a l’usuari a través de correu electrònic i/o per missatge de mòbil, així com atendre els suggeriments que pogueren haver-se dirigit al Servici d’Atenció al Client.

B. Encarregats del tractament

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA ha regulat l’accés i el tractament confidencial de les dades de caràcter personal, amb els tercers prestadors d’un servici que accedixen a este fitxer. D’esta manera, s’han subscrit els pertinents contractes, de conformitat amb l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal [LOPD].

C. Consentiment

Per mitjà de l’ompliment del formulari d’ALTA DE NOU USUARIS o SUGGERIMENTS continguts en el web de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguen incorporades a l’esmentat fitxer, i és objecte de tractament automatitzat per esta de conformitat amb la política de privacitat. De la mateixa manera, presta consentiment perquè FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA remeta informació periòdica en relació amb els servicis [transport, horaris, activitats, esdeveniments…] de l’entitat.

III. MESURES DE SEGURETAT

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerides, i ha adoptat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori d’estos.

IV. DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL•LACIÓ I OPOSICIÓ

Els interessats, titulars de les dades personals contingudes en el fitxer CLIENTS, podran dirigir-se a FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, com a responsable del fitxer, a fi de poder exercitar els seus drets d’accés, cancel•lació, rectificació i, si és el cas, oposició. Estos drets tenen caràcter personalíssim, per la qual cosa únicament podran ser exercitats per l’interessat, el seu representant legal o voluntari [autoritzat], amb l’acreditació prèvia de la seua identitat i, si és el cas, de la suficiència de la representació.

A. El dret d’accés a exercitar amb periodicitat anual, excepte interés legítim acreditat. A exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà dirigir-se a FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA:

  • L’enviament d’un correu electrònic a lopdweb_fgv@gva.es.
  • Comunicació per escrit dirigida a FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA LOPD – USUARIS WEB partida de Xirivelleta, s/n, CP 46014 de València (Espanya).

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA LOPD – USUARIS WEB procedirà a notificar la seua decisió en el termini d’un mes. Si fóra en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies hàbils següents a la seua notificació.

B. Els drets de rectificació i cancel•lació podran ser exercitats, d’acord amb les previsions següents, sempre que l’interessat considere que les dades arreplegades en els nostres fitxers són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. Si fóra este el cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA procedirà a la rectificació o cancel•lació en els 10 dies hàbils següents al de la recepció de la sol•licitud.

C. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es responga a la petició d’accés, rectificació o cancel•lació [en el termini legalment previst], l’interessat podrà interposar la reclamació prevista en l’article 18 LOPD.

D. En tot cas, si vosté no estiguera interessat a rebre més comunicacions, podrà exercitar el dret d’oposició per qualsevol de les vies abans assenyalades.

V. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA es reserva el dret de modificar esta política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que pogueren derivar-se de codis tipus existents en la matèria. Els dits canvis seran comunicats amb l’antelació que fóra necessària en la nostra pàgina web, sense perjuí de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan este no es considerara atorgat d’acord amb els termes d’esta política.
Qualssevol dubtes, preguntes o comentaris que poguera albergar amb referència a esta normativa, no dubte a consultar-les dirigint la seua comunicació respecte d’això a lopdweb_fgv@gva.es