Protecció de dades personals

Informació bàsica sobre protecció de dades

Es proporciona a les persones interessades informació bàsica sobre els tractaments de dades de caràcter personal per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i l’Entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de les seues competències; tot això en compliment dels articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara en avant RGPD).

Les dades personals que es demanen per part de la Conselleria Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i l’Entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, seran tractats respectant el que establix el RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals.

Àmbit d’aplicació

Esta informació s’aplica al tractament totalment o parcialment automatitzat, així com al tractament no automatitzat de dades personals continguts en un fitxer o destinats a incloure’s.

Responsable del tractament

Conforme al que s’estableix en l’article 4.7 del RGPD tindrà la consideració de Responsable del Tractament “la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, només o juntament amb uns altres, determine les finalitats i mitjans del tractament”; en aquest cas, ha de considerar-se com a responsable  FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA  (d’ara en avant,  FGV). D’acord amb el Decret 130/2012 de 24 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’organització de la seguretat de la informació de la Generalitat, aquesta responsabilitat serà exercida amb caràcter general per l’òrgan directiu que té atribuïdes competències sobre els serveis comuns d’FGV, sense perjudici que en casos de matèries concretes s’exercisca des de l’òrgan o unitat administrativa competent. D’aquesta circumstància es deixarà constància en el Registre d’Activitats de Tractament d’FGV.

Registre de les Activitats de Tractament

Conforme al que es disposa en l’article 30 del RGPD, la relació actualitzada de les activitats de tractament que FGV duu a terme, es troba disponible en el Registre d’Activitats de Tractament, d’ara en avant RAT, publicat en la web www.fgv.es/tranparència

Recollida de dades personals

Les dades de caràcter personal que es recapten directament o indirectament de l’interessat seran tractats de forma confidencial i quedaran incorporats a alguna de les activitats de tractament titularitat d’FGV que figuren en el seu RAT.

Quan les dades personals que fan referència a l’interessat, s’obtinguen del mateix interessat, en el moment de recollir-los se li facilitarà la informació del tractament, de forma clara i intel·ligible. Si resultara convenient, es proporcionarà la informació imprescindible sobre el tractament en el formulari de recollida i s’indicarà o enllaçarà des del mateix una segona capa d’informació amb major nivell de detall.

Usos i finalitats

Els tractaments de dades personals s’ajustaran a les funcions pròpies d’FGV  i el seu ús es limitarà a aquelles finalitats per als quals expressament s’hagen recollit.

Si es preveu tractar posteriorment les dades personals per a una finalitat diferent de la que va motivar la recollida, abans del tractament posterior s’informarà l’interessat sobre aquesta altra finalitat i se li proporcionarà qualsevol altra informació addicional pertinent, sempre que l’interessat no dispose ja d’aquesta informació.

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal serà la necessària per a la gestió administrativa i tramitació dels procediments administratius per als quals se sol·liciten les seues dades, que correspondran a cadascuna de les activitats de tractament que realitza FGV  i que estan accessibles en el RAT.

No es prendran decisions automatitzades basades en el tractament de les seues dades personals.

Legitimació per al tractament

Amb caràcter general, la base jurídica que empara el tractament de les dades de caràcter personal per part  d’FGV és el compliment d’obligacions legals o la realització d’actuacions en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits a la Generalitat Valenciana, d’acord amb les normes que regulen l’actuació de les administracions públiques i, especialment, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Govern.

No obstant això, alguns tractaments poden requerir el consentiment de les persones afectades per aquest. En aquells casos en què la base jurídica dels tractaments siga el consentiment de la persona afectada, FGV  posarà en marxa els mecanismes que permeten atorgar-ho mitjançant una clara acció afirmativa d’aquesta persona i de manera que es puguen conservar evidències d’això.

En qualsevol tractament basat en el consentiment de l’interessat i en qualsevol moment, existeix la possibilitat de retirar aquest consentiment; per a això l’interessat disposa del procediment establit a aquest efecte i al qual  s’accedeix des d’aquest enllaç al tràmit de drets de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

La base jurídica que habilita cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme FGV  pot consultar-se en el RAT.

Conservació de dades

Amb caràcter general i sense perjudici de la informació concreta que es publica en el RAT, les dades personals tractats per FGV  es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten.

Una vegada cancel·lats les dades o suprimits del tractament, FGV podrà conservar-los amb la finalitat que resulte factible determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar del seu tractament o per a permetre el seu ús posterior, després de l’adopció de les mesures de protecció adequades, amb finalitats històrics, estadístics o científics.

Comunicació de dades

El responsable del tractament no comunicarà ni publicarà dades personals sense el consentiment de les persones afectades, excepte en aquelles circumstàncies previstes per la legislació vigent. Els destinataris de cessions de dades previstes per a cadascuna de les activitats de tractament poden consultar-se en el RAT. A més de les assenyalades, pot ser necessari comunicar dades o permetre l’accés a aquests, en determinades circumstàncies, al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, als Jutges i Tribunals, al Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes, a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en definitiva destinataris als quals ha de realitzar-se obligatòriament una comunicació de dades a requeriment de procediments d’investigació, d’infraccions o de supervisió o control, així com al Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat FGV  no utilitzarà en cap cas les dades amb finalitats de caràcter comercial, publicitari o de qualsevol altra índole no relacionats amb les seues potestats públiques.

Drets dels interessats

L’interessat pot exercir en qualsevol moment els drets que el RGPD garanteix als titulars de les dades conforme als seus articles 15 fins al 23 i que són els següents:

DRET D’ACCÉS: L’interessat té dret a obtindre d’FGV  confirmació de si s’estan tractant dades personals que l’afecten, i si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a la informació relativa a les finalitats, destinataris, categories de dades tractades, el seu origen i període de conservació, reclamacions, existència de decisions automatitzades amb les seues conseqüències i a tots els drets addicionals de rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat.

DRET DE RECTIFICACIÓ I SUPRESSIÓ: L’interessat té dret a obtindre d’FGV la rectificació de les dades personals inexactes o incomplets que l’afecten, sense dilació indeguda.

Igualment, l’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les dades personals que l’afecten. Si no existeix una altra base jurídica que empare la seua conservació,  FGV  procedirà a la supressió de les dades quan ja no siguen necessaris o s’hagen tractat de forma il·lícita, quan l’interessat retire el seu consentiment en tractaments que el requerisquen o quan s’opose al tractament.

DRET DE LIMITACIÓ: L’interessat té dret a obtindre d’FGV  la limitació del tractament de les dades, en casos d’impugnació de l’exactitud d’aquests, quan el tractament siga il·lícit i l’interessat s’opose a la supressió de les dades personals i sol·licita en el seu lloc la limitació del seu ús, quan l’interessat necessite mantindre les dades per a formular o exercir reclamacions o mentre es verifica si els motius legítims de l’administració prevalen sobre els de l’interessat en cas que l’interessat s’opose al tractament.

DRET D’OPOSICIÓ: L’interessat té dret a oposar-se al fet que les dades personals que l’afecten siguen objecte d’un tractament. FGV  deixarà de tractar aquestes dades personals, llevat que acredite motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET DE PORTABILITAT: La persona interessada té dret a rebre les seues dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament, sempre que aquest es legitime sobre la base del consentiment o en el marc de l’execució d’un contracte i el tractament s’efectue per mitjans mecanitzats. També tindrà dret, quan siga tècnicament possible, al fet que les dades es transmeten directament de responsable a responsable. No serà aplicable quan el tractament siga necessari per al compliment d’una missió d’interés públic en l’exercici de poders públics conferits al responsable.

DRET A NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES: Tota persona interessada té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics sobre ella o l’afecte significativament de forma similar. Es refereix a qualsevol forma de tractament de les seues dades personals que avalue aspectes personals. El responsable ha de garantir el dret a obtindre la intervenció humana, expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió. No serà aplicable no ser objecte de decisió si aquesta és necessària per a la celebració o execució d’un contracte, es basa en el consentiment explícit o està autoritzada per una norma que s’aplique al responsable i que establisca mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de la persona interessada.

Tots els drets anteriors, inclosa la retirada del consentiment, tenen caràcter personalíssim, per la qual cosa només pot exercir-los la persona afectada. No obstant això, aquesta podrà actuar mitjançant representant en els casos i sota les condicions previstes per la legislació vigent.

L’exercici de tots aquests drets podrà dur-se a terme accedint al procediment establit a aquest efecte des d’aquest  enllaç al tràmit de drets. Consultar procediment general d’atenció de les sol·licituds d’exercici de drets en protecció de dades de caràcter personal d’FGV.

Possibilitat de dirigir-se al Delegat

Les persones interessades podran posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de la Generalitat Valenciana pel que respecta a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l’exercici dels seus drets a l’empara del RGPD.

Les seues dades de contacte són:
Delegat de protecció de dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
Pg. De l’Albereda, 16. 46010 València
Adreça de correu electrònic: dpd@gva.es

Reclamació davant de l’Agència Espanyola de protecció de dades

Les persones interessades també tenen la possibilitat de presentar una reclamació davant de l’autoritat nacional de control en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de protecció de dades – AEPD), especialment quan no haja obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels seus drets.

Pot contactar amb ella a través del següent enllaç www.agpd.es, accedint a la pestanya «Canal del Ciutadà».