Normes de viatge

Títol de transport

 • Valide el seu títol abans d’iniciar el viatge i conserve’l fins a abandonar les instal·lacions.
 • El títol TuiN ha de validar-se a l’entrada i a l’eixida, excepte en les línies de tramvia on només s’ha de validar a l’entrada.
 • Si viatja sense títol de transport va.lid, haura d’abonar 100€ pel títol de regularització.
  (*) Nota aclaridora a peu de pàgina en relació a Què és un títol de transport vàlid?

Condicions del viatge

 • Ha d’efectuar el trajecte en un sol sentit i sense parades intermèdies, excepte transbords, únicament per les zones que li permet el seu títol.
 • Si utilitza un títol propi de Metrovalencia, disposa d’un temps maxim per a completar el seu viatge: 90 minuts per a trajectes en combinacions zonals A, B o B+ i 150 minuts en AB o AB+.
 • Si utilitza un títol integrat, els temps maxims de viatge en cada operador (es permet un transbord entre operadors o entre línies d’autobús) són 90, 11 O, 130 i 140 minuts segons es realitze un trajecte d’una, dos, tres o quatre combinacions zonals i que són els temps maxims de viatge per a realitzar transbord entre operadors.
 • Per a pujar o baixar deis vehicles en les línies de tramvia o en els baixadors de metro sol-licite parada amb la suficient antelació.

No està permés

En els vehicles i instal·lacions de FGV no està permés:

 • Comprometre la circulació de trens i tramvies o posar en perill la integritat de la resta de persones usuàries.
 • Usar els mecanismes de seguretat o socors sense causa justificada.
 • Sobrepassar la línia groga de seguretat en l’andana sense que el vehicle estiga detingut.
 • Transportar material explosiu o inflamable, globus, embalums molestos o qualsevol objecte que puga danyar les instal·lacions.
 • Impedir o forçar l’obertura o el tancament de les portes d’accés al vehicle.
 • Manipular indegudament qualsevol element dels sistemes de peatge (venda i validació).
 • Circular amb bicicleta, patinet, patins, monopatín o vehicles similars dins de les estacions, trens i instal·lacions d’FGV.
 • Viatjar en llocs no destinats a eixe ús.
 • Accedir al vehicle o descendir del mateix fora dels llocs destinats a això o després del so de tancament de portes.
 • Accedir a les cabines de conducció o a dependències d’ús exclusiu del personal de FGV.
 • Fumar, d’acord amb la legislació vigent.
 • Consumir begudes alcohòliques o substàncies estupefaents.
 • Exercir la venda ambulant o la mendicitat.
 • Fixar cartells o realitzar qualsevol activitat artística, comercial o publicitària no autoritzada.
 • Deixar restes de menjar, beguda o residus de qualsevol tipus fora dels recipients destinats al seu depòsit.
 • Produir o reproduir a través de qualsevol mitjà sons que puguen causar molèsties a la resta de persones usuàries.
 • Posar els peus en els seients, viatjar descalç, sense camiseta o amb roba mullada, així com efectuar qualsevol tipus d’acció que atempte contra la salubritat pública.
 • Gravar vídeos o imatges per a difusió pública o ús comercial sense el permís corresponent.

Menors de 10 anys

 • Poden viatjar gratuïtament acompanyats d’una persona major d’edat proveïda de títol de transport vàlid, amb un màxim de 2 per cada persona adulta, la qual haurà de portar el document oficial que acredite l’edat del menor.

Inspecció i Control

 • La Llei atorga la condició d’Agent de l’Autoritat al personal de FGV que realitza funcions d’Inspecció i Control.
 • L’agressió, intimidació o desobediència greu als Agents comportaran les sancions i penes establides per a cada cas en la legislació vigent.
 • FGV pot sol·licitar-li en qualsevol moment la presentació del títol, així com el document que identifique al titular d’una targeta personalitzada.
 • FGV bloquejara les targetes no vàlides o utilitzades de manera fraudulenta, així com anul·lar el títol carregat en elles.

Seients reservats

 • Respecte la prioritat total dels seients destinats a les persones amb mobilitat reduïda, d’edat avançada, amb xiquets menuts i a les dones embarassades per a l’ús deis seients reservats.

Cadires infantils

 • Plegue-les si usa les escales mecaniques o utilitze !’ascensor per a transportar-les.

Bicicletes i patinets

 • El transport de bicicletes està permés en tota la xarxa, excepte pels trams subterranis en dies laborables si no van plegades.
 • El transport de patinets està permés en tota la xarxa.
 • Es podrà limitar el nombre de bicicletes o patinets en els trens i tramvies a criteri del personal de FGV, en funció de l’ocupació real del tren o d’altres circumstàncies que així ho requerisquen.
  • Per seguretat, en Falles, la Nit de Sant Joan i altres esdeveniments no es permet transportar bicicletes ni patinets.
 • Els portadors de patinets i bicicletes es responsabilitzaran de no causar molèsties a la resta del passatge ni danys en els vehicles o les instal·lacions.
 • Els portadors de bicicletes no plegades hauran de quedar-se dempeus junt amb elles en els espais buits de trens i tramvies. Les bicicletes plegades es podran transportar com a embalums de mà.
 • Els patinets aniran preferiblement plegats i, en la mesura que siga possible, ocults parcial o totalment davall els seients.
 • En cap cas es podrà obstaculitzar l’accés de maquinistes a les cabines de conducció.

Accés a Normes de viatge – bicicletes

Accés a Intermodalitat

Animals

Està permès viatjar amb animals, en les condicions d’accés següents:

 • Gossos d’assistència per a persones amb discapacitat o amb els seus instructors d’ensinistrament.
  • Els gossos d’assistència han d’estar identificats com a tals mitjançant un distintiu oficial, carnet o targeta expedida per l’organisme competent.
 • Gossos que acompanyen a les forces de seguretat.
 • Xicotets animals domèstics en gàbies o transportets.

Objectes perduts

En cas de pèrdua d’algun objecte en trens o estacions podrà sol·licitar-se informació en les nostres oficines d’atenció al client, estacions ateses per personal o en el telèfon 900 46 10 46.

Suggeriments-Reclamacions

Estan disponibles en les oficines d’atenció al client, estacions ateses per personal , web de Metrovalencia o App oficial.

 

(*) Què és un títol de transport vàlid?

La validesa d’un títol de transport vindrà determinada, a més de per la seua corresponent validació, per l’adequació del seu ús als àmbits modal, zonal, temporal, material i personal que posseeix, per la utilització del suport pel seu titular en els casos que procedisca i per la no superació del temps màxim de viatge.
A tals efectes s’entén per:

 • àmbit modal, manera de transport, Metrovalencia, EMT, Metrobús o Renfe.
 • àmbit zonal, zona de validesa del títol, figura en el quadre de tarifes.
 • àmbit temporal, temps de validesa del títol fixat per un dels criteris següents: data de caducitat, canvi de tarifes o per ser d’ús immediat (senzill en paper o títol de regularització).
 • àmbit material, saldo en viatges o en euros.
 • àmbit personal, si el títol és anònim o personalitzat. Aquest últim només pot ser utilitzat pel seu titular.
 • temps màxim de viatge per a la combinació zonal del títol, figura en el quadre de tarifes.