Privacitat registre / zona personal

Clàusula informativa sobre dades de caràcter personal

Les seues dades personals són tractades per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en qualitat de responsable i incorporades a l’activitat de tractament “Gestió de documentació relativa a usuaris del servici”. La finalitat és la gestió relativa a usuaris del servici de transport: sol·licituds d’arrelament, factures i justificants de pagament de títols de transport; justificants de viatges realitzats amb targetes sense contacte (TSC); justificants en cas de retard de trens; declaració de sinistre de danys personals a usuaris; rebuts de lliurament per a targetes personalitzades, justificant de custòdia, etc.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es van sol·licitar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar. Les seues dades no seran cedides ni comunicades a tercers excepte, si és el cas, els supòsits previstos segons la llei. No estan previstes les transferències internacionals.

Pot exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició presentant sol·licitud acompanyada del seu Document Nacional d’Identitat o equivalent, per Registre General Entrada d’FGV en Partida de Xirivelleta s/n, 46014 – València o Avinguda de la la Vila Joiosa, 2, Estació de la Marina, 03016 – Alacant, A/A Servei de Protecció de Dades Personals o a través de la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana.

Si considera que s’ha vist perjudicat pel tractament que s’ha fet de les seues dades personals, en l’atenció de l’exercici dels seus drets o ha detectat algun incompliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades per part d’FGV com a Responsable, pot presentar una reclamació davant la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat, bé a través de sol·licitud general de tramitació telemàtica:

https://sede.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22094,

o bé presencialment en qualsevol de les Oficines Públiques de Registre conforme al que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot això sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través dels mecanismes que ofereixen publicats en el seu web: www.aepd.es.

Més informació respecte al tractament de dades personals en FGV en l’apartat Protecció de Dades Personals o en el Portal de Transparència, Relacions amb els Ciutadans de www.fgv.es o a través de l’adreça de correu electrònic: protecciodedades@fgv.es