Privacitat registre / zona personal

Clàusula informativa sobre dades de caràcter personal

Les seues dades personals són tractades per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en qualitat de responsable i incorporades a l’activitat de tractament “Gestió de documentació relativa a usuaris del servici”. La finalitat és la gestió relativa a usuaris del servici de transport: sol·licituds d’arrelament, factures i justificants de pagament de títols de transport; justificants de viatges realitzats amb targetes sense contacte (TSC); justificants en cas de retard de trens; declaració de sinistre de danys personals a usuaris; rebuts de lliurament per a targetes personalitzades, justificant de custòdia, etc.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es van sol·licitar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar. Les seues dades no seran cedides ni comunicades a tercers excepte, si és el cas, els supòsits previstos segons la llei. No estan previstes les transferències internacionals.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició presentant una sol·licitud acompanyada del seu document nacional d’identitat o equivalent, per Registre general entrada d’FGV en la partida de Xirivelleta, s/n, 46014 – València, A/A Servei de Protecció de Dades Personals o per correu electrònic: protecciodedades@fgv.es.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals podrà interposar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana dpd@gva.es o, si és el cas, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Més informació en https://www.metrovalencia.es/ca/proteccio-de-dades-personals/ i en el Registre d’activitats de tractament disponible en l’apartat de Relacions amb els ciutadans del Portal de transparència de www.fgv.es.

Havent sigut informat/ada, done el meu consentiment exprés per a aquest tractament de dades personals per FGV